Ušetřete s naší LETNICE SALE

Právo odstoupit od smlouvy

Spotøebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, pøièemž spotøebitelem je každá fyzická osoba, která uèiní právní úkon pro úèely, jež nemohou být pøipsány pøevážnì její obchodní, ani nezávislé profesní èinnosti:

A. Pouèení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do ètrnácti dnù máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání dùvodu ve lhùtì ètrnácti dnù ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi urèená tøetí osoba, která není pøepravcem, pøevzali, pøíp. pøevzala poslední dodávku zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Wickey GmbH & Co. KG, Franz-Savels-Straße 69, 52538 Gangelt, Deutschland, Tel.: +420 (0)22 8880 343, E-Mail: [email protected]) rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem či e-mailem). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno.

Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

Dùsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám adresu musíte zaslat zpìt èi pøedat bez zbyteèného odkladu a v každém pøípadì nejpozdìji do ètrnácti dnù ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhùta je dodržena, pokud zboží odešlete pøed uplynutím lhùty ètrnácti dnù.

Zboží dodané spedicí od částky 4750 Kč (kupní cena vracených položek) si vyzvedneme na naše náklady. Ve všech ostatních případech nesete přímé náklady na vrácení zboží vy.

Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vylouèení nebo pøedèasné zaniknutí práva na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně u smluv o dodávce zboží, které bylo po dodání kvůli své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím.

Všeobecné pokyny

1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi díly obalu. Použijte případně ochranný vnější obal. Pokud již původní obal nemáte, postarejte se prosím o vhodné balení, které zajistí dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.
2) Zašlete nám prosím zboží pokud možno v ofrankované zásilce.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené všeobecné pokyny 1-2 nejsou předpokladem pro účinný výkon práva na odstoupení od smlouvy.

B. Vzorový formuláø pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplòte prosím tento formuláø a zašlete jej zpìt.

Adresát:

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Deutschland
E-Mail: [email protected]

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Datum objednání (*) ____________ / datum obdržení (*) __________________

________________________________________________________
Jméno a pøíjmení spotøebitele/spotøebitelù

________________________________________________________
Adresa spotøebitele/spotøebitelù

________________________________________________________
Podpis spotøebitele/spotøebitelù (pouze pokud je tento formuláø zasílán v listinné podobì)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtnìte.

Nahrávám...

Porovnej Produkty

chevron-right