Prohlášení o záruce

Nejprve vás upozorňujeme na Vaše zákonná práva: zákonné právo na záruku na vady, zákonné právo na odvolání, pro spotřebitele, obecné zákonné nároky na náhradu škody. Příslušnými zárukami nejsou omezena zákonná práva.

Obsahem záruky je záruka na trvanlivost dřevěných dílů na zakoupené věci. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud jste při zakoupení věci společně s ní zakoupili také minimálně jednu kotvu (úhlovou kotvu, zemní kotvu, základovou kotvu, kotvu na sloupky). Pro společný nákup zakoupeného zboží a kotev je rozhodující jejich společné uvedení na kopii faktury nebo potvrzení objednávky, které je přiloženo při uplatnění záruky. Záruka obsahuje povinnost ručení společnosti Wickey za prohnití dřevěných dílů na zakoupené věci v důsledku povětrnostních vlivů.

Pokud výrobce vady uzná, nejsou náklady vzniklé svoláním nebo odvozem součástí této záruky. Záruka není přenosná. Pokud dřevěný výrobek prodáte, záruka zaniká. Záruka v tomto případě zanikne uzavřením smlouvy o prodeji. 

Záruka se nevztahuje na

  • poškození v důsledku neodborné manipulace,
  • poškození v důsledku chybné montáže dřevěných dílů,
  • poškození v důsledku neodborného uchovávání,
  • poškození v důsledku přirozeného opotřebení, oděru, přetížení,
  • poškození způsobené použitím příslušenství/doplňků/montovaných dílů a výrobků pro péči, které nejsou schváleny výrobcem,
  • Poškození způsobená vnějšími vlivy nebo událostmi, jako je poškození bouří, povodní nebo vodou z vodovodu,
  • poškození, která nevzniknou na předmětu koupě, tzv. následné škody,
  • drobné vady, které výrazně neovlivňují hodnotu ani použití věci,
  • poškození osob.

Územní platnost záruční ochrany se vztahuje na území Spolkové republiky Německo ve smyslu čl. 11 odst. 1 ústavy.

Název a adresa poskytovatele záruky:
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Německo
E-Mail: [email protected]

Doba trvání záruky (záruční lhůta) na dřevěné díly činí 10 let. Záruka začíná běžet obdržením zboží. Záruka trvá po dobu 10 let. Záruka končí uplynutím 10 let.
Pro uplatnění záruky potřebujete:
1. Fotografie vad dřevěných dílů na zakoupené věci
2. Kopie faktury (faktura bude/byla přiložena k zaslanému výrobku) nebo potvrzení objednávky (bylo Vám zasláno e-mailem)
Po předložení výše uvedených dokladů u nás můžete záruku uplatnit bez formalit (např. e-mailem).

V případě záruky Vám bude jako náhrada za vadné dřevěné díly na zakoupené věci bezplatně zaslána náhradní dodávka.
Můžete požadovat, aby Vám výše uvedené prohlášení o záruce bylo sděleno v textové formě.

Nahrávám...

Porovnej Produkty