Ušetřete s naší SUNNY SALE

#yeswickey

Rádi bychom se o tvůj Wickey ráj podělili s naší komunitou a inspirovali ji. Potěšilo by nás, budeš-li s tím souhlasit. Pokud najdeš pod některým ze svých příspěvků náš komentář, ve kterém tě žádáme o svolení k použití tvé fotografie nebo videa, budeme velmi rádi, když budeš souhlasit. Odpověz na náš komentář s hashtagem #yeswickey a vyjádři tak souhlas s naší níže uvedenou smlouvou o poskytnutí užívacích práv.

Jsme společnost Wickey GmbH & Co. KG a rádi bychom sdíleli a používali fotografie a/nebo videa tvého dětského hřiště na našich webových stránkách a dalších marketingových platformách, včetně prezentací na sociálních sítích. Potřebujeme však od tebe souhlas s použitím tvých fotografií a/nebo videa (užívá se pro to pojem User Generated Content neboli UGC, který označuje obsah generovaný uživatelem) a tvých práv s tím souvisejících. Nyní bohužel přichází na řadu suchopárná, ale bohužel nezbytná část tohoto procesu. Dohoda o udělení práv na užívání tvého USG musí obsahovat určité body, jinak tvůj UGC nemůžeme používat. Tato dohoda se nazývá smlouva o poskytnutí užívacích práv nebo též licenční smlouva. Uděluješ nám tedy licenci k používání tvého UGC. Odesláním komentáře "#yeswickey" souhlasíš s následujícím a uzavíráš s námi licenční smlouvu:

Nám a našim partnerům uděluješ bezplatně nevýhradní, časově a místně neomezená práva na užívání a využívání všech známých i neznámých typů užití tvého UGC. Využití může probíhat především přes internet, např. na našich webových stránkách a na našich sociálních sítích a dalších tržištích, ale také v tištěné podobě, např. na letácích nebo plakátech, a také ve formě datových nosičů, jako jsou například USB flash disky, a rovněž prostřednicttvím dalších médií. Pokud se objeví nové technické možnosti využívání, chtěla by mít společnost Wickey možnost je zohlednit.

Některé pojmy v tomto odstavci byly právního charakteru, proto ti je nyní vysvětlíme:

„nevýhradní" znamená, že práva můžeš poskytnout i jiným stranám a že jinak můžeš svůj USG používat dle libosti.

Za naše partnery se považují pouze naše přidružené společnosti podle § 15 zákona o akciových společnostech a společnost Flowbox AB.

Poskytnutí práv k užití zahrnuje právo na rozmnožování, právo na šíření a právo na vystavování (práva na fyzické užití), právo na veřejné zpřístupnění (zejména na internetu), právo na rozmnožování na obrazových a zvukových nosičích a také neznámé druhy užití. Udělení práva na užívání zahrnuje zejména (nikoli však bezvýhradně) následující práva a účely užívání s ohledem na použití zamýšlené společností Wickey:

 1. právo na rozmnožování, veřejné zpřístupňování a šíření, tj. právo na rozmnožování a veřejné zpřístupňování nebo veřejné rozmnožování díla, včetně veškerých technických možností, zejména prostřednictvím digitální integrace v rámci webových stránek, a to bez omezení;
 2. právo dát k dispozici na požádání, tj. právo ukládat UGC, zpřístupňovat je veřejnosti, předávat je jednomu nebo více žadatelům, a to ve všech analogových nebo digitálních elektronických databázích, elektronických datových sítích a sítích telekomunikačních služeb;
 3. právo na veřejné šíření, tj. právo na komerční i nekomerční rozmnožování UGC prostřednictvím obrazových, audiovizuálních, multimediálních nebo jiných datových nosičů, čipů, a to ve všech formátech, za použití všech analogových i digitálních postupů a technik;
 4. právo na zpracování, tj. právo dílo při respektování osobnostních autorských práv libovolně přepracovat a upravit, a to sami nebo prostřednictvím třetích stran, zejména digitalizovat za účelem jeho začlenění do webových stránek;
 5. právo na reklamu, tj. právo na užití díla pro reklamu webových stránek, a to i v jiných médiích a mimo internet, konkrétně v televizi a v tištěných médiích, nikoli však pro reklamu produktů třetích stran;

Udělení práv zahrnuje také užití výňatků z děl a užití ve spojení s jinými díly.

Tvé jméno může být vynecháno, tj. nejsme povinni uvést tvé jméno jako autora UGC.

Abychom mohli tvůj UGC použít, musíme si být jisti, že máš k jeho použití oprávnění. Proto nás ujišťuješ, že

 1. jsi vlastníkem převáděných práv
 2. je uživatelský obsah oproštěn od práv třetích stran, která by nám mohla bránit v jeho použití
 3. zveřejnění UGC neporušuje osobnostní práva třetích stran. To znamená, že všechny osoby zobrazené na UGC souhlasí se zveřejněním tebou i námi. Pokud je zobrazena nezletilá osoba, musí se zveřejněním souhlasit její zákonný zástupce
 4. jsi autorem UGC nebo máš oprávnění jej používat a poskytnout nám práva
 5. jsi už plnoletý, tj. je ti už 18 let.

Rovněž nám zaručuješ, že nás tímto zbavuješ odpovědnosti za veškeré nároky třetích stran vyplývající ze skutečnosti, že UGC porušuje jejich práva duševního vlastnictví, a to nesporně nebo na základě rozhodnutí soudu, rozhodčího soudu nebo jiného rozhodčího orgánu. Pokud by vůči nám byly vzneseny nároky z důvodu takového porušení vlastnických práv, zahrnuje toto zproštění také tvou povinnost uhradit nám náklady na přiměřené právní kroky, které nám vznikly za účelem odvrácení nároku. Další nebo jiné nároky z naší strany zůstávají nedotčeny.

Tato smlouva se řídí právem Spolkové republiky Německo. Pokud jsi spotřebitelem, který neuzavírá smlouvu pro profesní nebo komerční účely, použije se tato volba práva pouze v případě, že poskytnutá ochrana není vyloučena závaznými ustanoveními práva země, ve které máš své obvyklé bydliště. Ustanovení obchodního práva OSN (Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) se nepoužijí.

Pokud jsi obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo speciálním fondem veřejného práva, je výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy sídlo společnosti WICKEY GmbH & Co. KG. Totéž platí, pokud nemáš obecnou soudní příslušnost v Německu nebo pokud tvé bydliště nebo obvyklé místo pobytu není v době podání žaloby známo.

Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla nebo se stala zcela nebo zčásti neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhej kontaktovat:

WICKEY GmbH & Co. KG Franz-Savels-Straße 69 52538 Gangelt / Deutschland Tel. +49 (0) 24 54-582 849 0 E-Mail: [email protected]

Informace o zpracování tvých osobních údajů

V následujícím textu ti nabízíme informace o nakládání s tvými osobními údaji při uzavírání smlouvy. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých tě lze osobně identifikovat.

Odpovědnost za zpracování údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máme my, tj. společnost Wickey GmbH & Co. KG, Franz-Savels-Straße 69, 52538 Gangelt, Německo, telefon: +49 (0)2454 58 28 490, e-mail: [email protected].

Pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti můžeš kontaktovat na naší adrese k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na e-mailové adrese [email protected]

Zpracování údajů je prováděno za účelem plnění dohody o právech k užívání a je vyžadováno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR pro účely uvedené pro řádné zpracování dohody o právech k užívání a pro vzájemné plnění povinností vyplývajících z dohody.

Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci zpracování smlouvy předávány našim partnerům a externím poskytovatelům služeb, pokud je to nezbytné pro zpracování dohody o užívání. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Za účelem plnění smlouvy dochází k předávání údajů do třetích zemí.

Tvé osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění práv z dohody o užívání.

Podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů máš následující práva:

 1. v souladu s čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů si můžeš vyžádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme
 2. v souladu s čl. 16 GDPR můžeš okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme
 3. v souladu s čl. 17 GDPR můžeš v následujících případech požádat o výmaz svých osobních údajů, které jsme uložili
 4. v souladu s čl. 18 GDPR můžeš nechat omezit zpracování svých údajů
 5. svůj udělený souhlas můžeš v souladu s čl. 21 GDPR odvolat
 6. svůj udělený souhlas můžeš v souladu s čl. 21 GDPR odvolat
 7. v souladu s čl. 21 můžeš vznést námitku proti zpracování

Máš také právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR.

Nahrávám...

Porovnej Produkty

chevron-right